Inloggen

Logo zwemclub Ieper - ISWIM - Ieper Swimming
I SWim and I am Motivated

Clubreglement

INTERN REGLEMENT ISWIM- IEPER SWIMMING vzw

Het Interne reglement beschrijft de interne werking van de vzw. Het is opgesteld om duidelijke afspraken te maken voor het gedrag en de houding van elk lid van de club. Elk lid dat zich aansluit bij ISWIM, aanvaardt - desgevallend stilzwijgend - dit reglement en wordt gehouden tot de toepassing ervan. Het bestuur kan desgewenst het reglement aanpassen, met een gewone meerderheid. Het Interne Reglement wordt gepubliceerd op de website van de club. Elk lid dat een exemplaar wenst, kan dat aanvragen op het secretariaat. Dat exemplaar kan zowel op papier als elektronisch afgeleverd worden.

1. BESTUUR

Het Bestuur wordt aangesteld en oefent zijn functie uit zoals omschreven in de statuten van de vzw ISWIM. Het Bestuur bestaat uit een Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Deze mensen zijn terug te vinden op de site en worden ingeschreven in het ledenregister dat zich op het secretariaat bevindt.

1.1. De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur staat in voor het dagelijkse bestuur van de club.

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen, behalve in de vakantiemaanden, tenzij anders wordt beslist op de vergadering. Er worden steeds notulen van de vergadering gemaakt, die elektronisch bijgehouden worden op de zetel van Ieper Swimming vzw.

De leden van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een ledenregister, op de zetel van de vzw ISWIM. Alle bevoegdheden van de Raad van Bestuur (en de Algemene Vergadering) worden geregeld door de gecoördineerde statuten van 23 december 2013, neergelegd op de Rechtbank van Ieper.

1.2. Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt één keer per jaar samen binnen de eerste 6 maanden van het jaar en verleent kwijting aan de raad van bestuur.

2. Interne afspraken

a) Iedereen kan lid worden van de vzw Ieper Swimming. Dit gebeurt door de betaling van het lidgeld. Voor elke groep wordt wel een maximum aantal deelnemers vastgelegd door de trainersstaf. Het feit dat men lid wordt van ISWIM impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het Interne Reglement.

b) De lidmaatschapsbijdragen worden vastgelegd door het bestuur. Onder geen beding worden reeds gestorte lidgelden terugbetaald. De enige uitzondering die op de terugbetaling van het lidgeld wordt gemaakt, is de stopzetting van het lidmaatschap om medische reden. Om een terugbetaling om medische reden te krijgen, moet een medisch attest voorgelegd worden, waaruit blijkt dat het lid niet langer mag/kan zwemmen.

c) Het bestuur kan een kandidaat-lid weigeren.

d) Enkel het bestuur kan een lid ontslaan.

e) Elk lid aanvaardt de reglementen van de club en leeft ze strikt na.

f) Elke vergunninghouder staat - zowel op de training, op de wedstrijden, op perse evenementen als op stages - onder het gezag, toezicht en verantwoordelijkheid van de door ISWIM aangestelde trainers, afgevaardigden en/of aanwezige bestuursleden. Dit gezag is van toepassing vanaf het betreden tot het verlaten van het zwembad of de sporthal, gedurende de hele training, wedstrijd of stage.

g) De groepsindeling, de trainingsprogramma's en de deelname aan wedstrijden zijn de uitsluitende bevoegdheid van de verantwoordelijke trainer. De ouders of het meerderjarig lid kunnen hierover alleen van mening wisselen of informatie bekomen via de trainer.

h) De zwemmers presenteren zich tijdig op de afgesproken plaats voor wedstrijden en stages en langs de boord van het zwembad voor de trainingen, zodat die stipt en voor iedereen in de beste condities kunnen aanvangen. Enkel die leden die deelnemen aan de training mogen zich in de badzone begeven. Ouders niet.

i) Elke zwemmer begroet de trainer(s). Elke zwemmer gedraagt zich bovendien hoffelijk, respectvol, rustig en sportief voor zijn volledige omgeving.

j) Elke schade - materieel of immaterieel - die door een zwemmer opzettelijk is aangebracht, zal door de desbetreffende zwemmer volledig vergoed worden. De schade kan zowel berokkend zijn jegens de club als geheel, als tegen een onderdeel van de club.

k) Elke zwemmer werkt het volledige trainingsprogramma af, behalve indien de trainer een afwijking toestaat. De zwemmer mag enkel het zwembad / sporthal verlaten met uitdrukkelijke toestemming van de trainer.

l) Gedurende de trainingen, wedstrijden, stages verlaten de leden de badzone niet, tenzij met uitdrukkelijke toelating van de door ISWIM aangestelde personen die op dat ogenblik de verantwoordelijkheid dragen voor het goed functioneren van de groep (met uitzondering van noodsituaties). Wanneer een zwemmer toch het zwembad / sporthal verlaat, doet hij/zij dit steeds op eigen verantwoordelijkheid.

m) Op wedstrijden worden uitsluitend de instructies van de trainer toegepast.

n) Wanneer een zwemmer niet kan trainen of deelnemen aan een wedstrijd, verwittigt hij/zij steeds OP TIJD de trainer of afgevaardigde.

o) Op wedstrijden draagt elke zwemmer de ISWIM-uitrusting. Enkel de ISWIM-badmuts is toegestaan. Bij de prijsuitreiking is de uitrusting of een ISWIM-training verplicht.

p) De zwemmers, ouders, officials, trainers en bestuursleden betonen ten alle tijd het nodige wederzijds respect. Ook tegenover de tegenstrevers, scheidsrechters, wedstrijdofficials en het publiek moet men zich respectvol gedragen.

q) Bij wedstrijden zitten alle ISWIM-zwemmers samen. Ze zijn tevens verantwoordelijk voor de orde en netheid in hun omgeving (lege flessen, verpakkingen, fruitresten en allerlei ander afval zelf in de vuilnisbak gooien). De club is niet verantwoordelijk voor diefstal tijdens de wedstrijden en trainingen.

r) Elke zwemmer die zich ingeschreven heeft voor deelname aan een wedstrijd en die niet tijdig zorgt voor een (dokters)attest, zal persoonlijk dienen in te staan voor de kosten van de forfait. Bovendien zal ook het inschrijvingsgeld voor de betreffende wedstrijd verhaald worden op de zwemmer. De kost van het inschrijvingsgeld is de reëel betaalde prijs.

s) Elke zwemmer dient persoonlijk zijn/haar prijs/medaille af te halen, of voor vervanging te zorgen indien het reglement dit toelaat. Dit is niet de taak van de afgevaardigde of trainer.

t) Geen enkele zwemmer mag alcohol, drugs of verdovende middelen in zijn/haar bezit hebben. Bovendien mag geen enkele zwemmer drugs of verdovende middelen gebruiken en misbruik van alcohol maken. Bij niet naleving van deze bepaling houdt de club het recht een passende sanctie te treffen.

u) Elke zwemmer dient het dopingreglement - zoals voorgeschreven door de Vlaamse Zwemfederatie - te respecteren. Bij vaststelling van gebruik van doping of doperende middelen - zonder een gerechtvaardigde medische oorzaak - zal de zwemmer met onmiddellijke ingang geschorst worden voor alle activiteiten van de club, in afwachting van een beslissing ten gronde door het bestuur.

v) De vergunninghouders worden op basis van leeftijd én prestatie ingedeeld in perse groepen. Die groepsindeling kan desgewenst vrij aangepast worden door het Bestuur. De indeling gebeurt met uitdrukkelijke goedkeuring van de hoofdtrainer.

w) De inschrijvingen voor een zwemwedstrijd gebeuren enkel met goedkeuring van de trainer. De inschrijvingen gebeuren enkel door de sportsecretaris of een lid van het bestuur. De selectie voor belangrijke kampioenschappen gebeuren enkel door de trainers.

3. OFFICIALS EN AFGEVAARDIGDE

a) Officials

* Elk lid van de club kan - vanaf de leeftijd van 17 jaar - de opleiding volgen voor official.

* De club betaalt de opleiding. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de kandidaat-official.

* De official ontvangt geen vergoeding van de club voor zijn prestatie(s), tenzij het Bestuur anders beslist.

b) Afgevaardigde

* de afgevaardigde is de verantwoordelijke van de club op een zwemwedstrijd. Hij is spreekbuis van de club en de link tussen de jury en de club.

* hij verzorgt de administratie van de wedstrijd.

* hij is mede verantwoordelijk voor de zwemmers, zowel qua aanwezigheid als qua discipline.

* hij/zij is tijdig aanwezig op de wedstrijd (minimum 30 minuten voor aanvang van het inzwemmen).

* hij/zij haalt de papieren af op het wedstrijdsecretariaat en verdeelt deze aan wie ze nodig heeft. Desgevallend koopt hij/zij extra programma's. Hij/zij dient de kosten in bij de secretaris of penningmeester.

* Indien nodig betaalt hij/zij de startgelden op het wedstrijdsecretariaat.

* Hij/zij vult de forfaitlijsten in en bezorgt deze samen met de doktersattesten op het wedstrijdsecretariaat.

* Hij/zij zorgt voor het invullen van de documenten m.b.t. speciale prestaties (haai, loodvisje, provinciaal record), brengt deze documenten naar het wedstrijdsecretariaat, haalt ze achteraf ook op en bezorgt uiteindelijk deze documenten bij de secretaris van de club.

* hij/zij haalt achteraf alle documenten op (o.a. de definitieve uitslag) en bezorgt deze bij de secretaris. Hij/zij haalt ook de gewonnen clubprijzen af.

* Hij/zij dient - desgevallend - een klacht in.

* Hij/zij zorgt - samen met de trainer - dat de zwemmers tijdig aan de start zijn en tijdig aanwezig zijn op de prijsuitreiking.

* Hij/zij rapporteert aan trainers en/of bestuur.

* De afgevaardigde ontvangt geen vergoeding van de club voor zijn prestatie(s), tenzij het Bestuur anders beslist.

4. TUCHTREGLEMENT

* De trainer, de afgevaardigde en/of het bestuurslid kan op ieder ogenblik een lid dat een inbreuk maakt tegen het reglement, bestraffen door hem/haar onmiddellijk het water te doen verlaten, desgevallend niet verder te laten deelnemen aan de wedstrijd of stage, waarbij het lid in het zwembad blijft tot het einde van de training, wedstrijd of stage.

* De opeenvolgende sancties bij wangedrag zijn:

- mondelinge verwittiging: deze kan gegeven worden door elke trainer, afgevaardigde of bestuurslid van de club.

- schriftelijke verwittiging: deze kan enkel gegeven worden door het Bestuur. De zwemmer heeft steeds het recht gehoord te worden door het bestuur en de desbetreffende trainer(s).

- schorsing: deze kan enkel uitgesproken worden door het Bestuur. De zwemmer heeft steeds het recht gehoord te worden door het Bestuur.

- uitsluiting: deze kan enkel uitgesproken worden door het Bestuur. De zwemmer heeft steeds het recht gehoord te worden door het Bestuur. Sancties worden steeds genotuleerd. De zwemmer en zijn ouders hebben steeds het recht gehoord te worden door het bestuur en de trainer(s). De zwemmer en/of de ouder(s) hebben recht op inzage van de notulen. De opeenvolging van de sancties geldt wanneer een zwemmer na een eerste (mondelinge) verwittiging zijn/haar gedrag niet verbetert.

5. ALGEMENE EN AANVULLENDE BEPALINGEN

5.1. Elk lid van de club wordt geacht dit reglement gelezen te hebben, te kennen en te

respecteren. Elk lid van de club verklaart zich door het feit dat hij/zij deel uitmaakt van de club, akkoord met de reglementen.

5.2 Dit reglement werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 25/06/2014 en kan teallen tijde aangepast worden door het bestuur.

Goedgekeurd door Bestuur algemene vergadering.